REGULAMIN
 
§ 1
 Postanowienia ogólne
1. Prezentowany dokument zwany dalej Regulaminem określa warunki korzystania z zasobów serwisu www.fit2future.pl.
2. Definicje pojęć użytych w Regulaminie należy rozumieć następująco:
2.1. Usługodawca – przedsiębiorstwo Fit to Future sp. z o. o., właściciel serwisu fit2future.pl z siedzibą w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 13/53, NIP 5213639616, REGON 146368758, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438902 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wartość kapitału zakładowego 100 000 zł.
2.2. Serwis – serwis internetowy zlokalizowany pod adresem internetowym www.fit2future.pl stanowiący własność firmy Fit to Future sp. z o. o.
2.3. Użytkownik – każda osoba fizyczna,  która ukończyła 13 rok życia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z serwisu i produktów oferowanych przez Fit to Future  sp. z o. o.
2.4. Usługa – świadczenie polegające na odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji internetowej umożliwiającej analizę osobowości na podstawie teorii modelu DISC oraz przedstawieniu rekomendacji zawodów dostosowanej do typu osobowości wynikającej z wykonanej analizy. Rekomendacja jest prezentowana w interaktywnej bazie danych zawodów na stronach systemu fit2future.pl/bazazawodow po wypełnieniu analizy osobowości.
2.4.1 Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zagwarantować poprawne działanie systemu. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zależnych od Usługodawcy, gwarantuje on usunięcie usterki w ciągu 24 godzin, a w przypadku braku możliwości jej usunięcia, podanie terminu jej usunięcia.
2.4.2 Usługodawca zapewnia Użytkownikowi dostęp do wyników analizy F2F 18 na stronie internetowej fit2future.pl przez 12 miesięcy od momentu jej wypełnienia.
2.4.3 Usługodawca umożliwia Użytkownikowi zapisanie wyników przeprowadzonej analizy F2F 18 w pliku elektronicznym w formacie PDF.
2.4.4 Korzystanie z Usługi udostępnionej w Serwisie wymaga dostępu do Internetu, oraz oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej (Internet Explorer 7 i nowsza, Mozzilla Firefox 10 i nowsza oraz Google Chrome 17 i nowsza). Inne przeglądarki oraz wersje starsze niż podane powyżej mogą powodować błędne działanie serwisu, za co Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
2.4.5 Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, za usterki wynikające z działania siły wyższej a także niepożądanych działań osób trzecich.
2.4.6 Po poprawnie wypełnionej analizie (tj. odpowiedzi na wszystkie postawione pytania) Użytkownik otrzymuje informację zwrotną pocztą elektroniczną.
2.5. Analiza DISC - analiza typów zachowań (w polskiej wersji językowej nazwana F2F 18) opracowana na podstawie teorii modelu behawioralnego DISC i udostępniona Użytkownikowi na podstawie licencji uzyskanej poprzez zawarcie umowy pomiędzy firmami Fit to Future sp. z o. o. a Personality Insight inc.
3. Użytkownik decydujący się na dokonanie zakupów w Serwisie oświadcza, że zapoznał się i w pełni zaakceptował treści zawarte w niniejszym Regulaminie. 
§2
Zawarcie Umowy
1. Prezentacja produktów w Serwisie stanowi ofertę handlową w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
2. Wszystkie ceny podawane w Serwisie są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
3. Procedura zamówienia:
Procedura zamówienia rozpoczyna się od kliknięcia przycisku „Zamów teraz” znajdującego się na stronie głównej Serwisu oraz większości podstron. Użytkownik wybiera produkt a następnie wpisuje imię osoby wypełniającej test. Po kliknięciu „Dodaj do koszyka” pokazuje się strona z wybranym produktem, oraz jego ceną. Po kliknięciu „Do kasy” Użytkownik zostaje przeniesiony na następną stronę, gdzie wpisuje adres email, na który otrzymuje  potwierdzenie zamówienia. Jeśli produkt jest z opcją karty prezentowej Użytkownik wpisuje adres dostawy. Po kliknięciu na ikonę „Przegląd zamówienia” Użytkownik może sprawdzić zawartości koszyka i zdecydować czy dokonać płatności i wybrać przycisk „zapłać z transferuj.pl” czy też poprawić zawartość koszyka i wybrać „Wstecz”. Na stronie systemu płatności transferuj.pl Użytkownik wybiera metodę płatności i opłaca zamówienie. Po czym jest przekierowany na stronę fit2future.pl i gdzie znajduje się potwierdzenie złożonego zamówienia. Otrzymuje również potwierdzenie na podany adres email. Więcej informacji o systemie płatności transferuj.pl znajduje się na stronie https://transferuj.pl/czym-jest-transferuj.html.
4. Użytkownik może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia składając stosowne oświadczenie na piśmie. Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
5. Prawo do odstąpienia od umowy określone w treści pkt. 4 tego artykułu nie przysługuje Użytkownikowi w przypadku rozpoczęcia świadczenia usługi – za jego zgodą – przed upływem terminu dziesięciodniowego od daty zawarcia umowy.
6. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Użytkownik jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Cena zapłacona przez Użytkownika zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli Użytkownik dokona jakichkolwiek przedpłat, należeć się będą od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
7. Zawarcie umowy następuje z chwilą wysłania przez Użytkownika poprawnie wypełnionego formularza zamówienia, zamieszczonego na stronie Serwisu.
4.1 Formularz jest wypełniony poprawnie w przypadku uzupełnienia przez Użytkownika wszystkich wymaganych rubryk oznaczonych * i uzyskania przez Użytkownika potwierdzenia wygenerowanego przez Serwis.
8. Usługodawca, niezwłocznie po otrzymaniu dowodu wpłaty za opłaconą Usługę, prześle do Użytkownika informacje pocztą elektroniczną (na adres wskazany przez Użytkownika w formularzu wypełnianym podczas składania zamówienia). Informacja zawierać będzie adres internetowy oraz kod z dostępem do Usługi.
9. Przesłanie przez Usługodawcę informacji wskazanych w pkt. 5 zapewni Użytkownikowi dostęp do usługi przez okres 12 miesięcy.
 
§ 3
Wykonanie Umowy
1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, za wyjątkiem przejściowego wstrzymania świadczenia usług związanego z czynnościami konserwacyjnymi lub modyfikacją Serwisu.
2. Użytkownik, za pośrednictwem Serwisu, może składać zamówienie 24 godziny na dobę.
3. Wykonanie umowy polega na odpłatnym udostępnieniu Użytkownikowi aplikacji internetowej umożliwiającej analizę osobowości na podstawie teorii modelu DISC oraz przedstawieniu rekomendacji zawodów dostosowanej do typu osobowości wynikającej z wykonanej analizy. Rekomendacja jest prezentowana w interaktywnej bazie danych zawodów na stronach Serwisu fit2future.pl/bazazawodow dostępnej po wykonaniu analizy.
3.1  Usługodawca dołoży należytej staranności, aby zagwarantować poprawne działanie systemu. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zależnych od Usługodawcy, gwarantuje dokonanie naprawy w ciągu 24 godzin a w przypadku braku możliwości jej dokonania niezwłocznie wskaże termin naprawy i przyczynę usterki.
3.2  Jeśli Użytkownik straci możliwość korzystania z serwisu a procedura wypełniania analizy nie została ukończona może ponownie rozpocząć wypełnianie analizy w miejscu, w którym ją przerwał.
3.3  Usługodawca zobowiązuje się do umożliwienia Użytkownikowi przeglądania analizy na stronie internetowej fit2future.pl przez co najmniej 12 miesięcy (od momentu jej wypełnienia) oraz zapisanie analizy F2F 18 w pliku elektronicznym w formacie PDF.
 
§ 4
Ochrona prywatności i danych osobowych
1. Usługodawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z treścią przepisów obowiązujących na terytorium Polski regulujących kwestię ochrony danych osobowych.
2. Administratorem danych osobowych jest Usługodawca.
3. Wypełnienie formularza z danymi Użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez Użytkownika na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji Usługi.
4. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej.
5. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.
6. W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) Użytkownik ma prawo żądania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.
7. Każdy Użytkownik może zmieniać swoje dane osobowe w panelu użytkownika, a także zażądać ich usunięcia.
8. Autoryzacja elektronicznych form płatności dokonywanych w celu zapłacenia należności Usługodawcy w związku z wykonaną przez niego usługą odbywa się za pośrednictwem systemu płatności Transferuj.pl i na stronach internetowych banków, w których są prowadzone rachunki bankowe Użytkowników. Dane dotyczące numeru karty płatniczej i rachunku bankowego Użytkowników, nie są udostępniane Usługodawcy.
9. Jeśli Użytkownik nie wybrał opcji wystawienia faktury, Usługodawca dysponuje jedynie imieniem i adresem email osoby wypełniającej analizę.
 
§ 5
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Serwisu po dacie jego wejścia w życie.
2. Regulamin jest powszechnie dostępny na stronie www.fit2future.pl/regulamin. Kupujący może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować.
3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 lutego 2013 roku i obowiązywać będzie do dnia wejścia w życie nowego regulaminu ustanowionego przez Usługodawcę. O fakcie zmiany niniejszego regulaminu sklep internetowy poinformuje Użytkowników Serwisu z wyprzedzeniem 14 dni od wejścia w życie nowego regulaminu zamieszczając stosowną informację na stronie internetowej  Serwisu – www.fit2future.pl/regulamin.
4. Nowy regulamin będzie miał zastosowanie do umów zawartych po dacie jego wejścia w życie.
5. Przez złożenie zamówienia Użytkownik wyraża zgodę na poddanie sporów wynikających z wykonania usług wskazanych w treści niniejszego Regulaminu -  mediacji prowadzonej przez  mediatora wybranego przez Użytkownika i Usługodawcę.
6. Usługodawca w terminie 20 dni od dnia uzyskania informacji w formie pisemnej o nieprawidłowym wykonaniu usługi bądź braku wykonania usługi przez Usługodawcę wskaże pięciu mediatorów pozostawiając wybór jednego z nich Użytkownikowi.
7. W przypadku braku lub odmowy dokonania wyboru mediatora spośród mediatorów wskazanych przez Usługodawcę w terminie 30 dni od dnia skazania mediatorów przez Usługodawcę stronom przysługuje możliwość żądania rozstrzygnięcia sporu, o którym mowa w punkcie 4 niniejszego paragrafu przez Sąd właściwy dla Usługodawcy.
8. Odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu ewentualnych szkód mogących wystąpić w następstwie korzystania z Serwisu nie może być wyższa niż trzykrotna wysokość opłaconej Usługi w Serwisie.
9. W przypadku niewywiązania się z umowy wskutek niedostępności zamówionej Usługi Usługodawca niezwłocznie powiadomi o tym Użytkownika i dokona zwrotu wszystkich wpłaconych kwot, nie później niż w terminie 30 dni od daty zapłaty.
10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11.  Reklamacje Użytkownik może składać osobiście w siedzibie Usługodawcy w Warszawie przy ulicy Cybernetyki 13 lok. 52, telefonicznie pod numerem telefonu +48 (22) 4044986 lub pocztą elektroniczną biuro@fit2future.pl.

FIT TO FUTURE SP. Z O.O.
Cybernetyki 13/52, 02-677 Warszawa,
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
nr KRS 0000438902,
Kapitał zakładowy 200 000,00 zł