Opinia eksperta

Rekomendacja


Przedmiotem niniejszej rekomendacji jest technika samopoznania „Analiza Osobowości” w kontekście jej użyteczności w procesie projektowania kariery zawodowej młodzieży.

Przedstawiona mi technika badania osobowości jest polskojęzyczną wersją amerykańskiego testu „Discovery” przeznaczonego do badania młodzieży od 13-tego roku życia. Test ten skonstruowany został na podstawie czteroczynnikowego modelu osobowości DISC opracowanego na Uniwersytecie w Harvardzie przez profesora psychologii Williama Moulton Marstona.

„Analiza Osobowości” pozwala na określenie profilu osobowości badanego w kategoriach czterech typów zachowań jednostki w relacjach z otoczeniem społecznym. Zastosowanie tej techniki opisu osobowości umożliwia dokonanie autoanalizy własnych kompetencji społecznych w postaci wskazania mocnych stron badanego i tych wymagających doskonalenia.

Atutem „Analizy Osobowości” jest czytelność i łatwość w zastosowaniu narzędzia oraz opracowaniu jego wyników.

Analiza osobowości w połączeniu z „Rekomendacją Zawodu” stworzoną na bazie aktualnych zawodów stanowi o znacznej wartości poznawczej techniki, pozwala na uświadomienie badanemu najwłaściwszego dla niego z wielu możliwych, kierunków dalszego kształcenia, a zatem podjęcia decyzji zawodowych, które byłyby zgodne z jego psychologicznymi predyspozycjami.

Spośród 500 zawodów opisanych w bazie zawodów F2F18, z każdym profilem osobowości połączone zostały te zawody, które w największym stopniu pozwolą na osiągnięcie sukcesu w przyszłej pracy. Zawody zostały wnikliwie opisane, zawierają informacje o możliwej ścieżce kariery, a także o potencjalnym wynagrodzeniu.

Mimo, iż dla polskojęzycznej wersji „Analizy Osobowości” nie opracowano jeszcze parametryzacji psychometrycznej wydaje się być ona narzędziem interesującym i przydatnym zarówno z perspektywy samopoznania w relacjach społecznych, jak i z perspektywy wyboru ścieżki rozwoju zawodowego. Na wartość poznawczą narzędzia wskazują wyniki badania pilotażowego.

Za wartościową uważam także tę część narzędzia, która kierowana jest do rodziców i nauczycieli. Opiekunowie znając i rozumiejąc zachowanie dziecka, mogą pomagać mu w podejmowaniu trafnych decyzji i właściwie motywować w procesie rozwoju jego psychologicznych i społecznych kompetencji.

Podsumowując wyrażam akceptację dla przedstawionego narzędzia, mając nadzieję, że jego zastosowanie przez młodzież ułatwi samopoznanie i osobisty rozwój, a także podejmowanie trudnych decyzji w zakresie wyboru kierunków kształcenia zawodowego.Dr hab. Maria Urban jest nauczycielem akademickim na Uniwersytecie Warszawskim i praktykiem o bogatym doświadczeniu w pracy z dzieckiem i rodziną